Browsed by
חודש: אוקטובר 2013

(פייסבוק שחרית, 14.10.13)

(פייסבוק שחרית, 14.10.13)

הרשויות המקומיות בישראל מצטיינות בהכנה למצבי חירום. רגע לפני פרוץ הסכנה התורנית, הן יודעות לאוורר מקלטים וחדרי ביטחון, לתרגל תלמידים (הבת שלי, בכיתה ו', אחראית על כל כיתה ג1 במקרה של רעידת אדמה!) וליידע את התושבים. להתכונן מראש זה חשוב, כמובן, אבל מה לגבי עיתות שגרה? מה קורה אז לפעלתנות וליעילות של הנבחרים העירוניים שלנו? הנה רעיון אחד, בחינם: מדוע שעיריות לא יעמידו, באופן קבוע, לרשות התושבים שלהן את המבנים הציבוריים במהלך השעות – הרבות – שבהן הם עומדים ריקים?…

Read More Read More

ביקורת על הספר The Rise of Global Corporate Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms/Hevina S. Dashwood (התפרסמה בביטחון סוציאלי 92, בעמ' 183-180)

ביקורת על הספר The Rise of Global Corporate Responsibility: Mining and the Spread of Global Norms/Hevina S. Dashwood (התפרסמה בביטחון סוציאלי 92, בעמ' 183-180)

הדיון הציבורי והאקדמי המתנהל בשני העשורים האחרונים בשאלת האחריות החברתית של תאגידים (Corporate Social Responsibility: CSR) הוא סבב נוסף במאבק המתחולל מזה למעלה מ-100 שנה בין הגישה המתמקדת ביעילות הכלכלית של התאגיד העסקי (ועל כן רואה בו גוף פרטי) לבין הגישה שמדגישה את האחריות החברתית שלו (ואת היותו גוף בעל אופי ציבורי). חשיפתן של פרקטיקות פעולה של תאגידים רב-לאומיים הפוגעות בסביבה, בעובדים ובזכויות האדם, בעיקר במדינות העולם השלישי, מובילה כיום לדרישה גוברת, הן בקרב ארגוני חברה אזרחית והן בקרב קובעי…

Read More Read More