Browsed by
חודש: אפריל 2012

מודל פנסיה חדש (פורסם ב"כלכליסט" ב-3.4.2012)

מודל פנסיה חדש (פורסם ב"כלכליסט" ב-3.4.2012)

בשני העשורים האחרונים עברה מערכת הפנסיה בישראל שינויים עמוקים שהעבירו לידי הפרט את האחריות על עתידו הפנסיוני. מורכבותו של נושא הפנסיה והעובדה שהוא אינו עוסק בטווח הקצר גרמו לכך שהדיון הציבורי בו היה דל יחסית. התמקדות בשאלות כמו האיזון האקטוארי או גיל הפרישה חשובה, אך מסתירה את ההקשר החברתי־כלכלי הרחב יותר ואת הצורך בשילוב צורכי החוסך היחיד עם הצרכים החברתיים הגדלים. כספי הפנסיה בקרנות הם אחד ממצבורי ההון הגדולים במשק. העברתם לניהול פרטי – מהלך שהובילו ממשלות ישראל בעשורים האחרונים…

Read More Read More