Browsed by
חודש: מרץ 2004

כאשר גם החירות הופכת לסחורה – על הפרטת בתי הסוהר במדינת ישראל (חברה, גליון 12)

כאשר גם החירות הופכת לסחורה – על הפרטת בתי הסוהר במדינת ישראל (חברה, גליון 12)

"מה יקרה הלאה? יפריטו את בתי הסוהר?" מסתבר שמה שנדמה בשיחות סלון כסטייה חולנית, קורם אט-אט עור וגידים. ממשלת ישראל החליטה ללכת עד הסוף. אלא שהחלטתה, כמו גם הדיונים שנערכים בנושא בימים אלו בוועדת הפנים בכנסת לא זכו כמעט להתייחסות תקשורתית. אין זה מפתיע, אם זוכרים ש"לקוחות" ההפרטה הזו הם אחת האוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל – האסירים. על-פי הצעת החוק הממשלתית בישראל )שעברה כבר בקריאה ראשונה בכנסת ומצויה בימים אלו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים( יוקם בית סוהר בניהול…

Read More Read More

חברה, גליון 12

חברה, גליון 12

http://www.newtopiamagazine.net – לאור הרוח האוטופית השורה באחרונה על 'חברה', יצאנו לחפש חברים. מסתבר, למי שדאג, שאנחנו לא לבד. האתר הזה הוא דוגמה – אחת מני רבות – לניסיון לייצר אלטרנטיבה תרבותית וחברתית, ניסיון שמבטא את הצורך הגובר והולך בקרב תנועות שמאל שונות להשתחרר מן המחנק הרעיוני שכופה הקפיטליזם הגלובלי. "יתכן שלעולם לא נגיע לאוטופיה, אך אפשר להגיע לניוטופיה", מצהירים עורכי המגזין האמריקאי הזה שמגדירים את משימתם כ"הצגת הפוליטיקה של השכל הישר לקורא הגלובלי". אין כאן קו אידיאולוגי נוקשה, אלא מבחר…

Read More Read More